Historien om Stora Sundby

1200-talet var århundradet då inkarikes grundlades, korsfararna erövrade Konstantinopel och Marco Polo kastade loss mot Kina. Det är också då historien om slottet Stora Sundby tar sin början. Det började med ett enklare försvarsverk, strategiskt placerat vid Hjälmaresund, vars grund fortfarande finns att beskåda i ekparken intill slottet. Borgen omnämns tidigt och man vet att den bland annat belägrades 1364 av Albrekt av Mecklenburg som låg i strid med Magnus Eriksson om att bli Sveriges kung. Under 1400-talet övergavs den gamla borgen och en ny uppfördes på den plats där slottet står idag, vackert belägen vid Hjälmarens strandkant.

Den nya borgen stod färdig i mitten av 1500-talet och gick då under namnet Sundby Hus. Genom giftermål tillhörde borgen vid denna tid den mäktiga familjen Sparre som skulle komma att äga den under mer än tre sekel. I början av 1800-talet dog denna gren av släkten Sparre ut. Kort därefter köptes borgen och gården av greve Carl De Geer. Hans hustru Ulrika var måttligt imponerad av den gamla borgen. Likt många av dåtidens kvinnor läste hon Sir Walter Scotts romaner om den ädle riddaren Ivanhoe och enligt historien ska hon mycket bestämt ha sagt till sin make: ”jag vill ha en romantisk riddarborg vid Hjälmarens strand”. Lyckligtvis var greve De Geer en av landets mest förmögna män och man får gissa att han älskade sin hustru högt, snart skickades nämligen ritningar av Sundby Hus över Nordsjön till arkitekten Peter Frederick Robinson – samma arkitekt som ritat Walter Scotts egen riddarborg Abbotsford House i Skottland. Tillbaka kom ritningar i nygotisk anda, kompletta med tinnar och torn, och så kom det sig så att den gamla renässansborgen förvandlades till ett praktfullt sagoslott i normandisk stil. Byggmästare Abraham Nyström fick uppdraget att förverkliga planerna som kom att ta 16 år att genomföra. Merparten av de gamla väggarna och inredningen bevarades, arbetet handlade framförallt om att klä den gamla borgen i ny rustning.

1848 stod Sveriges vackraste slott färdigt och stoltserade nu med fyra stora torn symboliserande årstiderna, tolv mindre torn för månaderna, 52 rum för årets veckor och 365 fönster för kalenderns alla dagar.

Stora Sundby idag

Stora Sundby är ett bebott slott än idag och är nu ett hem för oss i familjen Klingspor som ägt slottet sedan 1888. Då gifte sig Carl och Ulrika De Geers barnbarnsbarn, tillika slottets arvtagare, Louise Silvferschiöld med greve Carl Klingspor. Slottet arrenderades dock ut på livstid till furstinnan Stephanie von Wedel och först efter hennes bortgång 1937 flyttade vi i familjen Klingspor in. Idag bor och driver Mauritz och Ida-Sofia Klingspor Stora Sundby. Med varsam hand och stor ödmjukhet inför slottets historia har stora delar av byggnaden anpassats för att möta dagens krav på ett bekvämt boende. I gästrummen har det mesta bevarats sedan De Geers och furstinnan von Wedels tid, även om moderna badrum diskret smugits in. Trots de stora ytorna och slottets praktfulla storslagenhet har vi lyckats skapa ett levande hem med ombonad atmosfär, något våra besökare ofta uppskattande påpekar.

Ett levande slott på en levande gård

Vi som bor på Stora Sundby lägger stor vikt vid att värna om att slottet och gården ska vara levande. Bevarandet av kulturhistoriska värden är en viktig drivkraft och ett stort ansvar som är en naturlig del av det dagliga livet på gården. Utöver skötseln av slottet och de tillhörande byggnaderna bedriver vi omfattande natur- och viltvård för att främja ett rikt växt- och djurliv. Ett hägn har byggts kring ekparken intill slottet där dovhjort och mufflonfår hjälper oss att hålla kulturlandskapet öppet. I skogarna runt gården finns gott om älg, rådjur och vildsvin och vi har skapat en mångfald av dammar, våtmarker och skyddsplanteringar för att gynna det rika fågellivet.

Stora Sundby består totalt av 3 700 hektar, varav 3000 är skogsmark, 450 hektar är åkermark och resten övrig mark. Dessutom tillkommer 1 450 hektar vatten i Hjälmaren som yrkesfiskas. Sedan 2014 äger och driver familjen även närliggande Biby gård om cirka 1000 hektar, samt två mindre gårdar på cirka 270 hektar. Näringsverksamheten består framförallt av skogsbruk med produktion av timmer och massaved, jordbruk med vallodling och salix samt fastighetsförvaltning av ett 70-tal permanent- och fritidshus, uthyrning av lokaler, arrenden, båtplatser med mera. På gården bedrivs också en omfattande jaktverksamhet som består av två delar, dels en- eller tvådagarsjakter oftast kombinerad med exklusivt boende på slottet, dels flerdagarsjakter vanligtvis kombinerade med boende i självhushåll.