[layerslider id="4"]

Ett levande slott på en levande gård

Vi som bor på Stora Sundby lägger stor vikt vid att värna om att slottet och gården ska vara levande. Bevarandet av kulturhistoriska värden är en viktig drivkraft och ett stort ansvar som är en naturlig del av det dagliga livet på gården. Utöver skötseln av slottet och de tillhörande byggnaderna bedriver vi omfattande natur- och viltvård för att främja ett rikt växt- och djurliv. Ett hägn har byggts kring ekparken intill slottet där dovhjort och mufflonfår hjälper oss att hålla kulturlandskapet öppet. I skogarna runt gården finns gott om älg, rådjur och vildsvin och vi har skapat en mångfald av dammar, våtmarker och skyddsplanteringar för att gynna det rika fågellivet. Stora Sundby består totalt av 3 700 hektar, varav 3000 är skogsmark, 450 hektar är åkermark och resten övrig mark. Dessutom tillkommer 1 450 hektar vatten i Hjälmaren som yrkesfiskas. Sedan 2014 äger och driver familjen även närliggande Biby gård om cirka 1000 hektar, samt två mindre gårdar på cirka 270 hektar. Näringsverksamheten består framförallt av skogsbruk med produktion av timmer och massaved, jordbruk
med vallodling och salix samt fastighetsförvaltning av ett 70-tal permanent- och fritidshus, uthyrning av lokaler, arrenden, båtplatser med mera. På gården bedrivs också en omfattande jaktverksamhet som består av två delar, dels en- eller tvådagarsjakter oftast kombinerad med exklusivt boende på slottet, dels flerdagarsjakter vanligtvis kombinerade med boende i självhushåll.